IM APRIL

The Orworms 15.4.2022 B-Flat Berlin

b-flat-berlin.de the.orworms.de

#TakeHeart WIEDERAUFNAHMEFÖRDERUNG Fonds Darstellende Künste e.V. BETTINA BUMMELT

Bettina bummelt von TWO FISH @ SCHAUBUDE BERLIN

nach ELISABETH SHAW

mit Martin Clausen, Rafał Dziemidok, Doc Schoko und Mario Schulte

26. bis 28.4.2022,  10 Uhr und 30.4. und 1.5.2022 15 Uhr

schaubude.berlin

https://schaubude.berlin/de/inszenierungen/bettina-bummelt